Trường tiểu học tư thục bán trú, nội trú Nhật Tân

Hotline:0982977441 - 0906768776 - 028 3895 0423
Nhựt Tân

Quy định nhà trường

[hupso]

BẢN CAM KẾT

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ PHỤ HUYNH HỌC SINH

 Căn cứ Thông số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của  trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thông   trường phổ thông nhiều cấp học loại hình thục.

Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành theo Thông tư 55/2011/TT- BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để xác định trách nhiệm giữa nhà trường gia đình; tạo sự gắn bó, phối hợp chặt chẽ để giáo dục con em chúng ta trở thành con ngoan trò giỏi, hoàn thiện nhân cách trở thành người ích cho hội trong tương lai. ………..(tiếp theo)

Các bài viết khác...

0906768776